Klauzula informacyjna RODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych firma Rico Sub Daniel Masłek z siedzibą w Kamionkach 62-023, ul. Szafirowa 59, wypełniając obowiązek informacyjny oświadcza, że na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 281) - w dalszej części: RODO - administratorem Państwa danych osobowych jest firma Rico-Sub Daniel Masłek z siedzibą w Kamionkach 62-023, ul. Szafirowa 59, tel. 509564702, e-mail biuro@ricosub.pl zwana dalej Administratorem.

I

1.Dane Państwa Administrator przetwarza w następujących celach:
•    ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
•    oferowania Państwu produktów i usług w ramach marketingu bezpośredniego, w tym produktów i usług świadczonych przez podmioty współpracujące (partnerów), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
•    przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, na podstawie art.6 ust.1 lit.b,
•    przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia,
 

2.Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dedykowane do procesu/usługi/projektu;

3.Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, na podstawie którego przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celu określonym w punkcie II. Ewentualne dochodzenie lub obrona przed roszczeniami wskazana w punkcie I jest prawem nadrzędnym Administratora wobec Państwa interesów, praw i wolności i nie podlega prawu do wniesienia sprzeciwu.
 

II

1.Państwa dane osobowe przetwarzane są w okresach w zależności od celów przetwarzania:
•    dla celu nr 1 są przetwarzane przez cały okres, w którym mogą ujawnić się ewentualne roszczenia.
•    dla celu nr 2 okres ten ustalony jest na 5 lat od czasu ostatniej Państwa aktywności związanej z udzieloną zgodą.
•    dla celu nr 3 są przetwarzane przez cały okres, w którym mogą ujawnić się ewentualne roszczenia.

2.Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych.

3.Państwa dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem tych,  które są na mocy odrębnych przepisów uprawnione do żądania dostarczenia takich danych(sąd. prokuratura,itp.).

4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora:
•    dostawcy usług IT;
•    biura podróży, wydziały  paszportowe, firmy przewozowe, linie lotnicze, itp.


5.Państwa dane osobowe na mocy umów powierzenia przetwarzania lub umów międzynarodowych jak Tarcza Prywatności UE-USA zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 roku IP 16/2016 mogą być przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (Google, Facebook).
 

III

1. Będąc Państwa Administratorem danych informujemy, że posiadają Państwo:
•    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
•    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
•    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
•    prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
•    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
•    prawo do przenoszenia danych;
•    prawo do uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.

2. Państwa dane pozyskane zostały bezpośrednio poprzez wyrażenie zgody w serwisach internetowych lub na podstawie umowy wyrażając zgodę na udostępnienie danych osobowych swoich lub osób, których przedstawicielem ustawowym Państwo jesteście.

3. Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do świadczenia usług realizowanych przez Administratora na podstawie praw lub uzyskanych zgód.

4. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.